If you were a sailboat

Matching exercise
(Created by Ana López Pozo)

Drag the transcribed main clauses on the right to the transcribed conditional clauses on the left.
(Created by Ana López Pozo)
ɪf ju wər ə ˈkaʊbɔɪ
ɪf ju wər ə 'piːs əv wʊd
ɪf ju wər ə ˈseɪlˌbot
ɪf ju wər ə ˈrɪvə
ɪf ju wər ə ˈhaʊs
ɪf ju wər ə ˈpriːtʃə
ɪf aɪ wəz ɪn 'dʒeɪl
ɪf aɪ wəz ə ˈtelɪfəʊn
ɪf aɪ wəz ɪn 'peɪn
ɪf aɪ wəz ˈhʌŋɡri
ɪf aɪ wəz ɪn ˈdɑːknəs
ɪf aɪ wəz ə 'bʊk
jud 'rɪŋ miː 'ɔːl deɪ lɒŋ
ju wʊd 'liːd miː tə ðə 'laɪt
aɪ wʊd 'swɪm ju
ju wʊd 'fiːd miː
aɪd bɪˈɡɪn tə 'tʃeɪndʒ maɪ ˈweɪz
aɪ wʊd 'seɪl ju tə ðə 'ʃɔː
aɪ wʊd lɪv 'ɪn ju 'ɔːl maɪ deɪz
aɪ 'nəʊ jud 'sprɪŋ miː
aɪ nəʊ jud 'riːd miː ˈevri naɪt
aɪ wʊd 'treɪl ju
aɪ nəʊ jud 'sɪŋ miː ˈsuːðɪŋ sɒŋz
aɪd 'neɪl ju tə ðə 'flɔː
ɪf ju wər ə ˈkaʊbɔɪ
ɪf ju wər ə 'piːs əv wʊd
ɪf ju wər ə ˈseɪlˌbot
ɪf ju wər ə ˈrɪvə
ɪf ju wər ə ˈhaʊs
ɪf ju wər ə ˈpriːtʃə
ɪf aɪ wəz ɪn 'dʒeɪl
ɪf aɪ wəz ə ˈtelɪfəʊn
ɪf aɪ wəz ɪn 'peɪn
ɪf aɪ wəz ˈhʌŋɡri
ɪf aɪ wəz ɪn ˈdɑːknəs
ɪf aɪ wəz ə 'bʊk
aɪ wʊd 'seɪl ju tə ðə 'ʃɔː
aɪ nəʊ jud 'sɪŋ miː ˈsuːðɪŋ sɒŋz
aɪd bɪˈɡɪn tə 'tʃeɪndʒ maɪ ˈweɪz
aɪ wʊd 'swɪm ju
aɪd 'neɪl ju tə ðə 'flɔː
ju wʊd 'liːd miː tə ðə 'laɪt
aɪ wʊd lɪv 'ɪn ju 'ɔːl maɪ deɪz
aɪ wʊd 'treɪl ju
jud 'rɪŋ miː 'ɔːl deɪ lɒŋ
aɪ nəʊ jud 'riːd miː ˈevri naɪt
aɪ 'nəʊ jud 'sprɪŋ miː
ju wʊd 'fiːd miː
ɪf ju wər ə ˈkaʊbɔɪ
ɪf ju wər ə 'piːs əv wʊd
ɪf ju wər ə ˈseɪlˌbot
ɪf ju wər ə ˈrɪvə
ɪf ju wər ə ˈhaʊs
ɪf ju wər ə ˈpriːtʃə
ɪf aɪ wəz ɪn 'dʒeɪl
ɪf aɪ wəz ə ˈtelɪfəʊn
ɪf aɪ wəz ɪn 'peɪn
ɪf aɪ wəz ˈhʌŋɡri
ɪf aɪ wəz ɪn ˈdɑːknəs
ɪf aɪ wəz ə 'bʊk
aɪ 'nəʊ jud 'sprɪŋ miː
aɪd 'neɪl ju tə ðə 'flɔː
ju wʊd 'fiːd miː
aɪ wʊd 'seɪl ju tə ðə 'ʃɔː
aɪd bɪˈɡɪn tə 'tʃeɪndʒ maɪ ˈweɪz
aɪ nəʊ jud 'sɪŋ miː ˈsuːðɪŋ sɒŋz
aɪ nəʊ jud 'riːd miː ˈevri naɪt
aɪ wʊd 'treɪl ju
aɪ wʊd 'swɪm ju
aɪ wʊd lɪv 'ɪn ju 'ɔːl maɪ deɪz
ju wʊd 'liːd miː tə ðə 'laɪt
jud 'rɪŋ miː 'ɔːl deɪ lɒŋ